Een blik op de arbeidsmarkt

In 2017 voerden we een flink aantal projecten uit. Deze projecten laten zien welke sociaaleconomische vraagstukken actueel zijn. Een blik op de arbeidsmarkt vanuit de projecten van De Beleidsonderzoekers.

Van afstand gezien komen al onze projecten neer op de werking en beïnvloeding van de arbeidsmarkt. We zien dat opdrachtgevers ons vragen voor probleemanalyses en voor beleids- en strategieontwikkeling. Als we inzoomen, zijn drie grote thema’s te identificeren in onze projecten.

Een eerste thema is de factor arbeid binnen branches en sectoren. We zien dat sociale partners ter voorbereiding op cao-onderhandelingen en bij het voeren van arbeidsmarktbeleid behoefte hebben aan een onafhankelijke analyse. Het kan daarbij gaan om ‘klassieke’ thema’s waarbij sociale partners van mening verschillen – denk aan werkdruk en flexibilisering – maar steeds vaker zien we ook een behoefte aan een blik op de toekomst. Actuele kwesties daarbij zijn de sectorspecifieke relatie tussen technologie en arbeid, duurzame inzetbaarheid (wendbaarheid) en de modernisering van cao’s en van beleid en instrumenten van O&O-fondsen.

Een eerste voorbeeld is de Technische Groothandel. Sociale partners hebben in deze sector behoefte aan een strategisch onderzoek naar de toekomst van de sector. Dit onderzoek moet een basis bieden voor modernisering van de cao. In het onderzoek is een relatie gelegd tussen economische ontwikkelingen en de factor arbeid.

Sociale partners in de sector Groenten en Fruit wilden op basis van een onafhankelijke evaluatie een besluit nemen over de toekomst van het O&O-fonds. In vervolg daarop is de evaluatoren ook gevraagd om een nieuwe toekomstvisie voor het fonds te schrijven.

Een tweede thema is participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, en meer in het bijzonder de uitvoering van de Participatiewet. We zien dat gemeenten experimenteren met relatief nieuwe instrumenten, zoals parttime ondernemen of het werken van uitkeringsgerechtigden met behoud van uitkering. Opdrachtgevers vragen ons om ervaringen met deze instrumenten in kaart te brengen en de meerwaarde van beleid en instrumenten te onderzoeken. Daarbij komt soms ook de vraag kijken hoe de interne organisatie ingericht moet worden om efficiënt en effectief te werken.

Een illustratie. De gemeente Den Haag had behoefte aan een onafhankelijke evaluatie van een proef met ondernemen voor bijstandsgerechtigden binnen een regelvrije zone in de pilot ‘Ondernemend uit de bijstand’. Op basis van de evaluatie en het organisatieadvies kan de gemeente bepalen of en op welke wijze deze vorm van ondernemen is te borgen in de uitvoering van de Participatiewet.

Een derde thema is publiek-private samenwerking (PPS) op het gebied van de arbeidsmarkt. Sociale partners, gemeenten en Rijksoverheid proberen de regionale samenwerking op de arbeidsmarkt te stimuleren. Zij hebben daarbij behoefte aan kennis en informatie.

A+O Metalektro wilde weten wat de lacunes zijn in de arbeidsmarktinfrastructuur in Nederland en op welke manier daarop kan worden ingespeeld. Dankzij de medewerking van een groot aantal van onze relaties is een beeld geschetst van de toekomst van de arbeidsmarktinfrastructuur. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wilde bij wijze van proef de samenwerking tussen uitzendbureaus en gemeenten stimuleren om jongeren aan het werk te helpen. Door een projectleider bij het ministerie te detacheren kon deze proef worden uitgevoerd.

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart

Peter Donker van Heel

E: peter@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 20
LI: Peter

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
Li: Mirjam