Toekomstbestendigheid arbeidsmarktinfrastructuur Nederland

WAT?

In opdracht van het A+O Fonds Metalektro hebben wij een analyse uitgevoerd van de toekomstbestendigheid van de arbeidsmarktinfrastructuur in Nederland. Met arbeidsmarktinfrastructuur wordt bedoeld het geheel aan actoren, met hun eigen rollen en verantwoordelijkheden, die relevant zijn voor het realiseren van een goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De hoofdvraag van het onderzoek is in hoeverre de huidige arbeidsmarktinfrastructuur in Nederland aansluit op de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

ONZE ROL?

Uit ons eigen netwerk hebben wij een groot aantal deskundigen bereid gevonden om met ons mee te denken. Hiervoor zijn vier expertsessies georganiseerd. De externe experts zijn vertegenwoordigers van belangrijke arbeidsmarktpartijen, zoals het ministerie van SZW, het ministerie van OCW, VNG, UWV, Divosa, de Programmaraad, VNO-NCW, FNV, LTO, ABU en ARTRA, en onafhankelijke experts (zelfstandige professionals en wetenschappers). Daarnaast zijn interne en externe stakeholders geïnterviewd in een drietal regio’s. In totaal hebben 47 experts hun medewerking verleend. Bestaand onderzoek is geraadpleegd ter validering van opinies. Separaat is ingezoomd op de betekenis voor de sector zelf.

VOOR WIE?

De hoofdconclusie is dat de huidige arbeidsmarktinfrastructuur onvoldoende toekomstbestendig is. Een beweging is nodig van een versnipperde probleemgeoriënteerde structuur naar een meer integrale structuur. Ten aanzien van de matching lijkt een nieuwe impuls van de overheid nodig op het gebied van arbeidsvoorziening. Een aantal kritische punten wordt geadresseerd. Bij alle betrokken arbeidsmarktpartijen bestaat een duidelijke wil om een grotere bijdrage te leveren aan een betere werking van de arbeidsmarktinfrastructuur. Over het algemeen wil men meer dan men nu doet of kan. In die zin is het perspectief positief. De uitdaging is te komen tot een ‘grand design’ in de uitvoering gericht op het totale bedrijfsleven en de totale beroepsbevolking gedurende de gehele levensloop. Het rapport dat het eindresultaat is van dit project kunt u hier downloaden.