Bestaanszekerheid ouders met pgb voor ziek kind

WAT?

Het ministerie van VWS heeft onderzoek laten doen naar de bestaansonzekerheid waarin ouders terecht kunnen komen die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen en zichzelf daarvoor uitbetalen uit het (Zvw) pgb.

Achtergrond van dit onderzoek is enerzijds dat er signalen van problemen zijn bij ouders en anderzijds de motie die is aangenomen waarin de Tweede Kamer verzocht onderzoek te laten verrichten naar de mate waarin de bestaanszekerheid van ouders die hun zieke kind thuis verzorgen of verzorgd hebben gewaarborgd is.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voerden het onderzoek uit in samenwerking met Muzus en Andriessen Arbeidsparticipatie. Om verdieping van de problematiek te krijgen zijn diepte interviews met ouders die hun zieke kind verzorgen en daarvoor een pgb uit de Zvw ontvangen. Ook is een brede enquête uitgezet onder ouders die een pgb ontvangen of ontvangen hebben voor hun kind. In het rapport geven we inzicht in de ‘klantreis’ van de ouders.

VOOR WIE?

Het onderzoek is eind 2022 opgeleverd aan de Tweede Kamer en kwam daarmee tegemoet aan de motie van Bergkamp van februari 2021.