Evaluatie pilots Z-route

WAT?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt met de Veranderopgave Inburgering een wetsvoorstel voor waarin een nieuw inburgeringsstelsel wordt vormgegeven. Om dit nieuwe stelsel goed vorm te geven wordt geëxperimenteerd met onderdelen waar nog weinig praktijkervaring mee is. Dit wordt gedaan in de vorm van pilots over verschillende thema’s. Een van de pilotthema’s betreft het uittesten van de zelfredzaamheidsroute (de Z-route). De Z-route is bedoeld voor inburgeraars die naar verwachting zeer veel moeite hebben met het leren van de Nederlandse taal. De Z-route is bedoeld om deze inburgeraars een betekenisvol traject van ongeveer twee jaar te bieden met activiteiten die aansluiten bij hun persoonlijke integratiedoelen.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers monitoren de zes gemeentelijke pilots. Het gaat om een procesevaluatie gericht op de beschrijving van de werkwijze, eerste resultaten, evaluatie van de werking en het trekken van lering uit de pilots.
We zijn gestart met een inventarisatie van de invulling van de pilots door de zes gemeenten. Daarbij zijn overeenkomsten en verschillen tussen de plannen van aanpak van gemeenten in kaart gebracht. Daarvan is een eerste tussenrapport verschenen. In het najaar van 2020 zijn we de diepte ingegaan. Er zijn gegevens verzameld over de praktijk en de uitvoering van de zes pilots. We hebben daarbij ook aandacht gehad voor de resultaten op het niveau van de individuele deelnemers. Een tussenrapport met de resultaten van de verdieping is in april 2021 verschenen. Het eindrapport is in september 2021 verschenen. Het rapport is hier te vinden en de infographics hier en hier.

VOOR WIE?

De inzichten die we halen uit deze pilot, zijn niet alleen waardevol voor de deelnemende gemeenten en het Ministerie, maar ook voor andere gemeenten.