Evaluatie Wet flexibel werken

WAT?

De Wet flexibel werken (Wfw) is de opvolger van de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) die werknemers de mogelijkheid bood een verzoek in te dienen om meer of minder uren te kunnen werken. Vanaf 1 januari 2016 heeft de Wfw de Waa vervangen en kunnen werknemers naast verzoeken om meer of minder te werken ook een verzoek indienen voor verandering van het werkrooster of de arbeidsplaats. De overheid beoogt met deze wet in te spelen op de stijgende behoefte van werknemers om arbeid en zorg goed te kunnen combineren of het werk flexibel in te richten.

ONZE ROL?

We beoordelen de doeltreffendheid van de Wfw en diens werking in de praktijk. Daarnaast onderzoeken we of de Wfw heeft bijgedragen aan een cultuuromslag waarbij flexibel werken als vanzelfsprekend gezien wordt. Concreet betekent dit dat we na zijn gegaan of werknemers gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden die de Wfw hen biedt. We zetten hiervoor een mix van methoden in: een enquête onder werkgevers en werknemers (verzorgd door Mediad) en drie focusgroepen met werknemers (met ondersteuning van Bureau Fris). Daarnaast is onderzocht in hoeverre de Wfw is opgenomen in cao’s en of werknemers juridische vervolgstappen nemen als hun verzoek voor flexibel werken (deels) is afgekeurd. Dit onderzoek vond plaats ten tijde van de coronacrisis. Dat heeft ertoe geleid dat de enquêtes zijn aangevuld met vragen die betrekking hebben op flexibel werken tijdens de coronacrisis. Tevens heeft dit betekent dat de focusgroepen online zijn uitgevoerd.

VOOR WIE?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaf ons de opdracht een evaluatie uit te voeren van de Wfw. De Wfw schrijft voor dat elke vijf jaar een verslag over de doeltreffendheid en effecten van de wet dient te worden opgeleverd aan de Staten-Generaal. Aangezien deze wet op 1 januari 2016 in werking is getreden betreft dit onderzoek de eerste evaluatie. De resultaten van het onderzoek zullen dienen als input voor de vormgeving van nieuw beleid en de aanscherping van bestaand beleid. Lees het rapport hier.