Knelpunten bij werk en inkomen voor gehandicapten

WAT?

Sinds 14 juli 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag heeft als doel de positie van mensen met een handicap of chronische ziekte te verbeteren. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap in Nederland.

In 2024 start het College met de uitvoering van het Meerjarenplan CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), waarvan één programmalijn gericht is op ‘de basis inclusief’. Het College heeft vooralsnog niet kunnen inzoomen op hoe de basis er momenteel uitziet voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Inzicht in die basis is noodzakelijk om vervolgens de programmalijn ‘de basis inclusief’ vorm te kunnen geven.

Het College heeft De Beleidsonderzoekers gevraagd inzicht te bieden in de basis. Daarbij staat de vraag centraal: hoe zien werk, inkomen en sociale voorzieningen er momenteel uit voor mensen die onder het VN-verdrag Handicap vallen en welke knelpunten zijn er? Het is tevens de vraag welke stakeholders zich op welke manier bezighouden met (de verbetering van) de uitvoering van het VN-verdrag Handicap in Nederland.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers stellen een kennisdocument op. Het kennisdocument moet een overzichtelijke en zo compleet mogelijke synthese bieden van de kennis die er op dit moment is. Het gaat daarbij om kennis over de doelgroep van mensen met een handicap of chronische ziekte in relatie tot het vinden en behouden van werk, het hebben van een duurzaam inkomen en de toegang tot sociale voorzieningen. Het kennisdocument laat tevens zien welke kennishiaten er zijn. De dataverzameling bestaat uit een uitgebreide literatuurstudie. De resultaten daarvan worden getoetst door een adviesraad van mensen met een beperking.

VOOR WIE?

Het College gebruikt het kennisdocument als input voor de programmalijn ‘de basis inclusief’.

Looptijd

december 2023 – april 2024

Publicatie

Nog niet beschikbaar

Contactpersoon

Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart