Inventarisatie mogelijke effecten no-riskpolis

WAT?

De no-riskpolis is een instrument voor werknemers met een arbeidsbeperking of een ziekte. Het instrument houdt in dat de werkgever voor deze werknemer een Ziektewetuitkering van UWV kan krijgen als hij ziek wordt. De werkgever hoeft bij ziekte dus niet maximaal twee jaar loon door te betalen. Dit heeft tot doel werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of houden. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit beoogde effect van de no-riskpolis niet vaak optreedt. Hierover is discussie gevoerd in de Tweede Kamer wat resulteerde in een motie waarin de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt verzocht te onderzoeken hoe de effectiviteit van de no-riskpolis beter in beeld kan worden gebracht voor groepen die er potentieel baat bij zouden kunnen hebben.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek uit naar de mogelijke effecten van de no-riskpolis en hoe daarmee rekening is te houden in onderzoek en beleid. Op basis van bestaande literatuur en interviews met deskundigen inventariseren wij welke andere effecten naast het beoogde effect – werkhervatting van de doelgroep – van de no-riskpolis kunnen uitgaan. Ook brengen we de factoren in kaart  die het beoogde effect van de no-riskpolis in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden. Dit resulteert in suggesties voor beleid en onderzoek omtrent de no-riskpolis. Het rapport is hier te downloaden.

VOOR WIE?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt de resultaten van het onderzoek om de Tweede Kamer te informeren en eventuele voorstellen te doen voor nieuw onderzoek en beleid omtrent de no-riskpolis.