Niet-gebruik loonkostenvoordelen

WAT?

De loonkostenvoordelen zijn een arbeidsmarktinstrument gericht op het stimuleren van werkgevers om bepaalde kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De loonkostenvoordelen zijn opgenomen in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en in 2018 in werking getreden.

De werkgever ontvangt, afhankelijk van de doelgroep waar de werknemer bij hoort, per kalenderjaar per werknemer een maximumbedrag. Een belangrijke voorwaarde voor het ontvangen van de loonkostenvoordelen is dat de werkgever binnen drie maanden na indiensttreding van de werknemer een kopie van de doelgroepverklaring van de werknemer aan UWV kan overhandigen.

In 2021 is de Wtl geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat het niet-gebruik van het LKV rond de 80 procent ligt. Dit aandeel was lager ten tijde van de premiekorting, de voorloper van het LKV.

ONZE ROL?

Het relatief hoge niet-gebruik van de loonkostenvoordelen was aanleiding voor het ministerie van SZW om een onderzoek te laten uitvoeren. Het onderzoek moet zicht geven op de redenen waarom werkgevers die recht hebben op één of meerdere loonkostenvoordelen deze niet aanvragen en op welke wijze dit niet-gebruik kan worden tegengegaan. Ook moet het onderzoek zicht geven op de kenmerken van werkgevers die geen gebruik maken van de loonkostenvoordelen, maar daar wel recht op hebben. De Beleidsonderzoekers voeren het onderzoek samen met SEO Economisch Onderzoek uit. Het onderzoek bestaat uit een analyse op microdata van CBS en UWV, expertinterviews en zes focusgroepen met werkgevers.

VOOR WIE?

Het ministerie van SZW treft op basis van de onderzoeksresultaten maatregelen om het niet-gebruik tegen te gaan. Daarbij valt te denken aan communicatie richting werkgevers over het bestaan van het instrument LKV en de LKV-doelgroepen. Het rapport is hier te vinden.