Stelsel gezond en veilig werken

WAT?

In 2020 is de beleidsdoorlichting van Artikel 1 Arbeidsmarkt uitgevoerd. Dit wetsartikel bestaat uit een aantal deelterreinen, waaronder het deelterrein Arbeidsomstandigheden. In 2011 is de vorige beleidsdoorlichting uitgevoerd over gezond en veilig werken. Toen het kabinet de resultaten van de beleidsdoorlichting aan de Kamer stuurde, stuurde het tegelijk met de kabinetsreactie ook een ‘beleidsagenda’ mee. In deze beleidsagenda legde het kabinet haar visie voor de ontwikkeling van het stelsel in de komende jaren neer en formuleerde het een aantal activiteiten die ze wilde ondernemen om het stelsel ‘vitaal te houden’. Als input voor de beleidsdoorlichting heeft het departement onderzoek laten uitvoeren. Hierbij stond centraal welke mate de activiteiten die in de beleidsagenda zijn voorzien daadwerkelijk zijn uitgevoerd en tot welke resultaten dit heeft geleid.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voerden dit onderzoek samen met Verwonderzoek uit. De onderzoekers hebben op basis van bestaande documenten en diepte-interviews een analyse gemaakt van de mate waarin de activiteiten uit de beleidsagenda zijn uitgevoerd, en tot welke resultaten dat heeft geleid. Daarnaast is – indicatief –geschetst in welke mate deze uitvoering en resultaten bij hebben gedragen aan het verwezenlijken van de kabinetsvisie. Dit alles met de bedoeling om bouwstenen aan te dragen voor de beleidsdoorlichting die in 2020 is uitgevoerd. Het rapport is hier te vinden.

VOOR WIE?

Opdrachtgever voor dit onderzoek is de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek diende als input voor de beleidsdoorlichting artikel 1 Arbeidsmarkt die in 2020 wordt uitgevoerd en is begin 2020 naar de Tweede Kamer toegestuurd vergezeld van een brief van de staatssecretaris.