Verschijningsvormen van uitbesteding

WAT?

Op de arbeidsmarkt nemen de zekerheden voor de beroepsbevolking af. Dit gaat gepaard met een tweedeling op de arbeidsmarkt. Het aandeel externe arbeid in de werkgelegenheid neemt steeds verder toe, is steeds meer structureel van aard en is steeds meer gemotiveerd door kostenreductie. Het overheidsbeleid richt zich op het tegengaan hiervan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de verschijningsvormen bij uitbesteding. Uitbesteding is op zichzelf een normaal economisch verschijnsel, maar het is ingewikkeld om van buitenaf te bepalen in hoeverre er sprake is van uitbesteding, of van andere arbeidsvormen zoals terbeschikkingstelling, tussenkomst of bemiddeling.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voerden dit onderzoek uit in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek, Mediad en de Universiteit van Amsterdam. Het doel was inzicht te geven in de omvang van uitbesteding. Daarnaast is er geïnventariseerd welke verschijningsvormen van uitbesteding in de praktijk voorkomen. We hebben hierbij gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. We voerden 40 gesprekken uit met bedrijven (zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers), werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en handhavingsinstanties. Vervolgens zijn 15.000 bedrijven benaderd voor deelname aan een online enquête. Met behulp van factor- en clusteranalyse zijn we op zoek gegaan naar verschijningsvormen van uitbesteding.

VOOR WIE?

Het ministerie van SZW is de opdrachtgever van dit onderzoek. Naast het ministerie van SZW maakt ook de Inspectie SZW deel uit van de begeleidingscommissie. De resultaten van dit onderzoek zijn in juli naar de Tweede Kamer gestuurd en hier te vinden.