Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen

WAT?

De recente aandacht voor seksuele intimidatie onderstreept het belang van beleid om ongewenst gedrag ook op het werk te voorkomen en tegen te gaan. Tijdens een Kamerdebat op 22 februari 2018 bleek nogmaals dat Staatssecretaris van Ark het van belang vindt dat een werknemer die het slachtoffer is van ongewenst gedrag dit kan bespreken. Als bespreken niet met de leidinggevende kan, dan is het belangrijk dat een slachtoffer terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers hebben in het voorjaar van 2018 een rapport opgeleverd over de rol en positie van vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon is, zo blijkt uit dit onderzoek, een breed geaccepteerde maatregel om invulling te geven aan het beleid rondom psychosociale arbeidsbelasting. De vertrouwenspersoon kan slachtoffers van ongewenst gedrag ondersteunen, persoonlijk leed helpen voorkomen en kan bijdragen aan een gezonde werkomgeving. Tegelijkertijd laat dit onderzoek zien dat de rol van de vertrouwenspersoon geen eenvoudige is. Uit het onderzoek blijkt dat het succes van een vertrouwenspersoon staat of valt bij de mate waarin deze is ingebed binnen de organisatie.

VOOR WIE?

Opdrachtgever van dit onderzoek was het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport dat De Beleidsonderzoekers hebben opgeleverd is medio juni 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd vergezeld van een brief van de Staatssecretaris met de conclusies die zij heeft getrokken op basis van het rapport. Zo komt er meer aandacht voor voorlichting en professionalisering van vertrouwenspersonen.