Handreiking knelpunten bij leren en werken

WAT?

Al een aantal jaar staat het verminderen van de werkloosheid onder jongeren hoog op de agenda. De problematiek van jongeren zonder startkwalificatie is nog ingewikkelder omdat deze jongeren vaak zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs. De G32 en de ministerie SZW en OCW hebben de knelpunten geïnventariseerd waar regio’s mee te maken hebben bij het terugleiden naar leren of werken (of een combinatie daarvan) van jongeren zonder startkwalificatie.

ONZE ROL?

De rol van De Beleidsonderzoekers in samenwerking met Oberon is tweeledig. Allereerst analyseren we de knelpunten en bepalen we welke knelpunten in de uitvoering op te lossen zijn en welke knelpunten bediscussieerd moeten worden door bestuurders. De discussiepunten worden besproken tijdens een conferentie voor wethouders, die op 17 februari 2017 in het kader van de WerkWeek wordt georganiseerd. De knelpunten die in de uitvoering op te lossen zijn worden opgenomen in een handreiking. Daarin beschrijven we op basis van bestaande welke mogelijkheden er zijn om te knelpunten op te lossen.

VOOR WIE?

Opdrachtgever van dit project is het Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook is er betrokkenheid van het ministerie van OCW en de G32. De op te leveren handreiking is geschikt voor uitvoerders en beleidsmakers in de regio (van de gemeenten, UWV, leerwerkloketten en andere geïnteresseerden) kunnen het document gebruiken om jongeren zonder startkwalificatie te begeleiden in hun weg naar werken, leren of een combinatie daarvan.