Doorlichting en evaluatie SUWI 2021

WAT?

In 2015 werd de vorige evaluatie van de wet SUWI en beleidsdoorlichting van artikel 11 uitgevoerd. Dat onderzoek liet zien dat het stelsel op hoofdlijnen functioneerde zoals dat werd beoogd. In 2020 is opnieuw onderzocht hoe het uitvoeringsstelsel voor werk en inkomen ervoor staat. Die vraag valt in een tijd waarin er veel aandacht is voor de prestaties van uitvoeringsorganisaties van de overheid, en waarin er veel onderzoek wordt gedaan naar de uitvoering van de sociale zekerheid.
De uitvoering van de sociale zekerheid, georganiseerd in het SUWI-stelsel, is dus onderwerp van allerlei onderzoek en debat. Het staat in het middelpunt van de belangstelling. Daarom is er behoefte aan een helder, overzichtelijk en genuanceerd overzicht van de staat van het stelsel: de beleidsdoorlichting en evaluatie SUWI.

ONZE ROL?

Doel van het onderzoek is inzicht te geven in het doelbereik van zowel de doelen uit de wet SUWI als de doelen die behoren bij het begrotingsartikel 11. De te beantwoorden hoofdvraag luidt: In hoeverre is de uitvoering van de socialezekerheidswetgeving binnen het huidige SUWI-stelsel rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en klantgericht? Gedurende het jaar 2020 hebben De Beleidsonderzoekers samen met Verwonderzoek en SEO Economisch Onderzoek het project uitgevoerd. Werkzaamheden die we uitvoeren om de hoofdvraag te beantwoorden zijn het bestuderen van al het beschikbare materiaal en het houden van diverse diepte-interviews.

VOOR WIE?

Opdrachtgever voor dit onderzoek is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De beleidsdoorlichting artikel 11 Uitvoering en evaluatie Wet SUWI worden zijn in één rapportage voorzien van een kabinetsreactie in de zomer 2021 naar de Kamer gestuurd.