Financiële belemmeringen overgang dagbesteding naar werk

WAT?

In het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ werkt de Rijksoverheid er samen met Divosa en andere organisaties aan om de overgangen tussen uitkering, dagbesteding, beschut werk en regulier werk makkelijker te maken. Bij de overgang van dagbesteding naar werk of beschut werk kunnen financiële belemmeringen een rol spelen, bleek uit een onderzoek van Movisie en Stimulansz uit 2020. Het ministerie van SZW heeft behoefte aan een verdiepend onderzoek naar deze financiële belemmeringen. De vraag is hoe en welke financiële factoren de overgang van dagbesteding naar (beschut) werk belemmeren en hoe gemeenten en de rijksoverheid de financiële belemmeringen kunnen oplossen.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren het onderzoek samen met Berenschot uit. Het onderzoek werkt de door Movisie en Stimulansz geconstateerde financiële belemmeringen verder uit en brengt daarbij in kaart in welke mate ze daadwerkelijk de ontwikkeling in de dagbesteding en overgang naar betaald werk belemmeren, of dat er sprake is van percepties van de diverse betrokkenen. Het onderzoek biedt daarnaast ook handelingsperspectief voor het Rijk en voor lokale spelers. Op de eerste plaats door zicht te geven op de herkomst van financiële belemmeringen (uitvoeringspraktijk of wet- en regelgeving), zodat helder wordt wie aan zet is: Rijk, gemeenten of aanbieders van dagbesteding. Op de tweede plaats door inzichtelijk te maken welke andere (vernieuwende) vormen van financiering de financiële belemmeringen kunnen wegnemen. En op de derde plaats door vijf praktijkvoorbeelden van innovatieve vormen van financiering te beschrijven.

VOOR WIE?

Het onderzoek is begeleid door het ministerie van SZW, het ministerie van VWS en Divosa. Het rapport is hier te vinden.