Governance IB en BKWI

WAT?

In de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting artikel 11 Uitvoering, die De Beleidsonderzoekers in 2021 opleverden, is opgenomen dat een verkenning wordt gestart naar het stelsel van gegevensuitwisseling. Hierin wordt de governance van BKWI en IB nader onder de loep genomen. Beide organisaties hebben een belangrijke taak bij de totstandbrenging van gegevensuitwisseling binnen SUWI. Het onderzoek richtte zich op de taken, rollen en werkzaamheden en op welke wijze de governance is in te richten om deze meer toekomstbestendig te maken.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voerden het onderzoek als onderaannemer van AEF. De Beleidsonderzoekers voegden met name inhoudelijke expertise over het stelsel van werk en inkomen toe aan de bestuurskundige kennis over governance van overheidsorganisaties op afstand van AEF.

VOOR WIE?

Opdrachtgever voor dit onderzoek was het ministerie van SZW. Het rapport is inmiddels openbaar.