Kansrijke koppeling van vergunninghouders

WAT?

In het kader van ‘Vroege integratie en participatie’ werkt het COA intensief aan een vroegtijdige versterking van de positie van (toekomstige) vergunninghouders. Daarom is de aanpak ‘screening en matching’ ontwikkeld, met daarbinnen het onderdeel ‘kansrijke koppeling’. De doelstelling van de kansrijke koppeling is het bevorderen van de kans op integratie door middel van een zo gericht mogelijke koppeling van vergunninghouders aan gemeenten in Nederland. Voorheen kwam de keuze voor een woonplaats uitsluitend tot stand op basis van zogenoemde harde plaatsingscriteria, te weten eerstegraadsfamilie in Nederland, gezinshereniging, medische behandeling, bestaand arbeidscontract of opleiding. Met de ontwikkeling van de kansrijke koppeling zijn daar zachte plaatsingscriteria aan toegevoegd. Die zachte plaatsingscriteria zijn werkervaring, opleidingsachtergrond, sociaal netwerk in Nederland en professionele ambities. In het screeningsgesprek worden zowel de harde als zachte criteria uitgevraagd. Het is de bedoeling deze aspecten mee te laten wegen in de beslissing aan welke gemeente de vergunninghouder voor huisvesting wordt gekoppeld.

ONZE ROL?

Met het onderzoek is, in samenwerking met Gregor Walz van Verwonderzoek, het proces van de kansrijke koppeling in beeld gebracht. Het onderzoek was kwalitatief van aard en bestond uit desk research en interviews met diverse betrokkenen. Voor de desk research is gebruik gemaakt van beleidsdocumenten van het COA, het ministerie en documenten die bedoeld zijn voor de uitvoering van de kansrijke koppeling. Om het proces van de kansrijke koppeling goed in beeld te kunnen brengen, zijn 16 COA-locaties bezocht. Op elke locatie hebben interviews plaatsgevonden met de locatiemanager en met één of meerdere programmabegeleiders. Waar mogelijk zijn één of meerdere screeningsgesprekken met vergunninghouders geobserveerd, gevolgd door een nagesprek met de vergunninghouder. Bij de kansrijke koppeling zijn meer personen en partijen betrokken. Daarom zijn ook de volgende partijen gesproken: regievoerders van het COA, regiocoördinatoren van Divosa en gemeenten.

VOOR WIE?

Het Ministerie van SZW geeft het COA subsidie voor het uitvoeren van de screening en matchingsgesprekken en de kansrijke koppeling. Het ministerie heeft de huidige praktijk van de kansrijke koppeling, als onderdeel van de aanpak screening en matching, laten evalueren. Het ministerie wilde inzicht in het proces van de kansrijke koppeling, de ervaringen van betrokkenen daarmee en de mate waarin de middelen doelmatig besteed worden. Op basis daarvan is te besluiten of de kansrijke koppeling structureel onderdeel van het integratie- en inburgeringsproces moet worden. Ons rapport is hier te vinden