Plan van aanpak arbeidstoeleiding

WAT?

De Beleidsonderzoekers voerden een verkennend onderzoek uit naar de toegevoegde waarde van begeleidingsplannen voor kwetsbare jongeren. Achtergrond van het onderzoek is de vraag of aanpassingen van artikel 44a van de Participatiewet nuttig is voor een passende arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren, door gemeenten te verplichten ook voor deze (niet-uitkeringsgerechtigde) jongeren een plan op de stellen.

ONZE ROL?

Voor dit onderzoek is gesproken met gemeenten en scholen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Nadruk in de gesprek lang op de wijze waarop scholen kwetsbare jongeren overdragen aan gemeenten en de rol van begeleidingsplannen daarbij. De begeleidingsplannen blijken vooral gebruik te worden om samen met de uitkeringsgerechtigde rechten en plichten te omschrijven en afspraken vast te leggen. Voor de toeleiding naar werk wordt het plan weinig gebruikt.

We constateren daarom dat het verplicht stellen van een plan van aanpak voor kwetsbare jongeren zonder uitkering niet van toegevoegde waarde zal zijn voor de arbeidstoeleiding van de de kwetsbare jongeren, omdat het plan beperkt bijdraagt aan de arbeidstoeleiding van uitkeringsgerechtigde jongeren. We adviseren artikel 44a van de Participatiewet niet uit te breiden en gemeenten zelf de ruimte te geven beter samen te werken met scholen om jongeren toe te leiden naar werk.

VOOR WIE?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport is inmiddels openbaar.