Voorstudie pilot no-riskpolis in de bijstand

WAT?

De no-riskpolis is een regeling voor werknemers met een ziekte of handicap en voor mensen die zijn opgenomen in het doelgroepregister. De werkgever ontvangt voor deze werknemers van UWV een Ziektewetuitkering als ze ziek worden en hoeft niet het loon door te betalen. In de Tweede Kamer hebben verschillende partijen gepleit voor een uitbreiding van de doelgroep voor de no-riskpolis naar mensen die al jaren in de bijstand zitten. Aan de Minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gevraagd om een pilot te starten met een no-riskpolis voor mensen die langdurig een bijstandsuitkering hebben. De Minister heeft in reactie daarop besloten eerst een voorstudie uit te laten voeren. Die voorstudie moet zicht geven op de mogelijkheden om de effectiviteit van de no-riskpolis binnen de pilot te meten en op de uitvoerbaarheid van de pilot voor gemeenten en UWV. Het doel van de pilot is te onderzoeken of de no-riskpolis de baankans van de langdurig bijstandsgerechtigden vergroot, de duurzaamheid van werk voor deze doelgroep vergroot en of de kosten van het instrument opwegen tegen de baten van de eventuele extra uitstroom naar werk en/of duurzaamheid van werk.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren de voorstudie naar de pilot uit. Het onderzoek bestaat uit interviews met gemeenten, UWV en CPB en een analyse van rapporten over de lessen die volgen uit andere pilots en experimenten. Dit resulteert in een pilotopzet waarin onder andere aandacht is voor het design (experimenteel of niet), de afbakening van de doelgroep, het benodigde aantal deelnemende gemeenten en bijstandsontvangers, het uitvoeringsprotocol voor gemeenten, data-uitwisseling tussen gemeenten en UWV en de benodigde data om de effectiviteit vast te stellen.

VOOR WIE?

Op basis van het onderzoeksrapport kan SZW in overleg met UWV en gemeenten besluiten of en hoe de pilot doorgang kan vinden. Ook bevat het rapport een handreiking voor gemeenten en UWV om na besluitvorming de pilot uit te voeren.

Looptijd

mei 2023 – september 2023

Publicatie

Nog niet beschikbaar

Contactpersoon

Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart