Aanknopingspunten voor de arbeidsmarktinfrastructuur in Holland Rijnland

De arbeidsmarktregio Holland Rijnland wil de arbeidsmarktinfrastructuur doorontwikkelen. De Beleidsonderzoekers verkenden de opgaven voor de regionale arbeidsmarktinfrastructuur. Het rapport is vandaag openbaar geworden.

Aanleiding voor het onderzoek was de ambitie van het ministerie van SZW om in iedere arbeidsmarktregio één regionaal loket in te richten. Bij dit regionaal loket kunnen werkenden, werkzoekenden en werkgevers met al hun arbeidsmarkt gerelateerde vragen terecht. De partners in de regio Holland Rijnland wilden eerst laten verkennen in hoeverre de huidige arbeidsmarktinfrastructuur aansluit op de behoeften van werkenden, werkzoekenden en werkgevers en op de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Uit onze verkenning komen de volgende aanknopingspunten voor Holland Rijnland

  • Er is een grote behoefte bij werkgevers en werk(zoek)enden aan een toegankelijke arbeidsmarktinfrastructuur die aantrekkelijke dienstverlening levert met één gezicht naar buiten toe. Maar het werken vanuit één loket met één naam is nog geen oplossing voor de forse tekorten en mismatches op de regionale arbeidsmarkt. Daarvoor zijn ze te groot en complex. De oplossingen liggen deels buiten de invloedssfeer van regionale partijen op de arbeidsmarkt.
  • Een toekomstige regionale arbeidsmarktinfrastructuur bedient een bredere groep mensen en voorziet in meer diensten dan nu het geval is. Het gaat niet alleen om werkgevers die kandidaten zoeken of om uitkeringsgerechtigden die begeleid moeten worden naar werk. Het is van belang om met de arbeidsmarktinfrastructuur iedereen die wil of kan werken te bereiken en te ondersteunen, soms met een klein beetje hulp, soms met intensieve ondersteuning. Ook is het van belang de arbeidsmarktinfrastructuur zo in te richten dat die mensen toegang geeft tot om- en bijscholing en Leven Lang Ontwikkelen. Verder is het van belang dat werkgevers (kunnen) investeren in ‘goed werk’ en kansen creëren voor iedereen.
  • Het is essentieel om de vraag van werk(zoek)enden en werkgevers centraal te stellen bij het doorontwikkelen van de regionale arbeidsmarktinfrastructuur. Niet de doelgroep, de instantie of het aanbod staan centraal, maar het toegankelijk maken van de infrastructuur, het goed luisteren naar de hulpvraag en het toeleiden naar passende diensten en voorzieningen.
  • Vanuit het Rijk is er (nog) geen geïntegreerd (financierings)stelsel voor de arbeidsmarktinfrastructuur. Ook wanneer de regionale arbeidsmarktinfrastructuur één gezicht naar buiten toe heeft, bestaat de ‘backoffice’ dus uit de verschillende moederorganisaties, regelingen en financierings- en verantwoordingsregimes. De bestuurlijke samenwerking zal daardoor ontegenzeggelijk soms moeizaam verlopen. Het is van belang daar eerlijk over te zijn en de onderlinge verschillen te respecteren.
  • Het is raadzaam klein te beginnen bij het doorontwikkelen van de infrastructuur en niet in één slag volledig nieuwe diensten te ontwikkelen, samenwerkingsstructuren op te bouwen of een nieuw loket te openen. Door klein te beginnen en bijvoorbeeld bestaande initiatieven beter met elkaar te verbinden ontstaat ruimte om al doende te leren en experimenteren in de uitvoering en de dienstverlening en overlegstructuren op termijn aan te passen. Zodra passende werkwijzen en structuren zijn gevonden en ervaring is opgebouwd, kan de dienstverlening geleidelijk worden uitgebreid

Onze verkenning is gebaseerd op een analyse van landelijke en regionale rapporten over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de arbeidsmarktinfrastructuur, cijfers over de regionale arbeidsmarkt en interviews met 26 werkgevers, werkzoekenden en vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in de regionale arbeidsmarktinfrastructuur.

Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart