Uitwerking pilot no-riskpolis voor langdurig bijstandsgerechtigden

In de Tweede Kamer hebben enkele partijen gepleit voor het uitwerken van een pilot waarin het instrument de no-riskpolis kan worden ingezet voor langdurig bijstandsgerechtigden. Het opzetten van zo een pilot vraagt veel uitwerking en overleg met gemeenten en UWV. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maken De Beleidsonderzoekers een concrete uitwerking van hoe het experiment eruit moet komen te zien. Op basis van deze uitwerking kan SZW in samenspraak met UWV en gemeenten een besluit nemen over of zij de pilot ook daadwerkelijk zullen gaan uitvoeren.

De no-riskpolis is een instrument voor werknemers met een arbeidsbeperking of een ziekteverleden.  Het instrument houdt in dat de werkgever voor deze werknemer een Ziektewetuitkering van UWV kan krijgen als hij ziek wordt. De werkgever hoeft bij ziekte dus niet maximaal twee jaar loon door te betalen. Dit heeft als doel om werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden.

Langdurig bijstandsgerechtigden

In de pilot wordt onderzocht of de no-riskpolis ook een goed instrument zou kunnen zijn voor de doelgroep langdurig bijstandsgerechtigden. Dit zijn mensen die twee jaar of langer in de bijstand zitten. Het doel van de pilot is uiteindelijk om te onderzoeken of de no-riskpolis de baankans van de langdurig bijstandsgerechtigden vergroot, of het de duurzaamheid van werk vergroot en of de kosten van het instrument opwegen tegen de baten.

Effectiviteit en uitvoerbaarheid

In het onderzoek doen wij bureaustudie naar vergelijkbare experimenten in het verleden en voeren wij interviews met geïnteresseerde gemeenten, UWV en het CPB. Het resultaat is een rapport met daarin een concreet voorstel voor de pilot-opzet. In ons voorstel zullen we ingaan op of en hoe gemeten kan worden of het experiment effectief is en of en hoe gemeten kan worden of de kosten opwegen tegen de baten. Daarnaast zullen we vaststellen of en hoe de pilot is uit te voeren door gemeenten en UWV.

Meer weten?

Het eindrapport wordt in het najaar van 2023 verwacht. Neem voor meer informatie over het lopende onderzoek contact op met Lennart de Ruig.

Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart