Evaluatie van Kennisplatform Integratie en Samenleving

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) is in 2015 opgericht om integratievraagstukken van ‘stakeholders’ als overheden, sectororganisaties, maatschappelijke organisaties en professionals te voorzien van een stevige kennisbasis. Uit de evaluatie van KIS door De Beleidsonderzoekers blijkt dat stakeholders over het algemeen tevreden zijn met de manier waarop KIS de kennisfunctie op het terrein van integratie en samenleving vervult. Ook constateren we dat KIS de doelen op het gebied van impact en implementatie behaalt en meestal doeltreffend en doelmatig te werk gaat.

KIS stelt ieder jaar een werkplan op met voorgenomen activiteiten en kennisproducten. De jaarlijkse ontwikkeling van de werkplannen vindt zorgvuldig en in samenspraak met stakeholders plaats en de door KIS gekozen thema’s sluiten aan bij de behoeften van stakeholders. Ook voert KIS de werkplannen op een adequate wijze uit. Dit leidt ieder jaar tot een forse kennisproductie. De verschillende producten en functies van KIS bieden een groot deel van de stakeholders toegevoegde waarde en concrete handelingsperspectieven.

In het evaluatierapport plaatsen we ook enkele kritische kanttekeningen. Voor personen met een beleids- of onderzoeksfunctie zijn de kennisproducten vaak goed toepasbaar, maar voor praktisch geschoolde professionals zijn de kennisproducten van KIS vaak nog niet concreet genoeg. Te zien is ook dat KIS meer invloed heeft op stakeholders met een beleidsfunctie dan op stakeholders met een uitvoerende of leidinggevende functie. Tevens signaleren we dat er nog kansen onbenut blijven om de impact en implementatie van kennis te vergroten.

Het rapport bevat suggesties voor verbetering in de vorm van tien aanbevelingen, onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Doelstelling en focus van het kennisplatform. Binnen deze categorie valt onder meer de aanbeveling de focus te leggen op beantwoorden van kennisvragen met toegepast onderzoek en het ontsluiten van (bestaande) kennis op het terrein van samenleven en integratie.
  2. Programmaontwikkeling. Binnen deze categorie vallen onder meer de aanbevelingen met behulp van een netwerkanalyse scherper de stakeholders in beeld te brengen, deze stakeholders vervolgens (nog) meer te betrekken bij de programmavorming, en bij deze programmavorming te werken met een steviger meerjarenprogramma dan tot nu toe.
  3. Programma-uitvoering. Binnen deze categorie vallen onder meer de aanbevelingen (nog) meer aandacht te hebben voor de impact en implementatie van de kennis en daarbij nog meer dan tot nu de wijze waarop de kennis gepresenteerd wordt toe te snijden op de behoeften van specifieke stakeholders (via bijvoorbeeld handreikingen, workshops, etc.). Een andere aanbeveling is om de zeggingskracht van de resultaten verder te vergroten door nog meer aandacht te besteden aan een goede wetenschappelijke verantwoording als ook nog meer dan tot nu toe de ervaringen van doelgroepen erin door te laten klinken.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op basis van de evaluatie besloten de subsidie voor KIS met vier jaar te continueren. Met KIS heeft de Minister afgesproken om in de komende tijd tot een goed uitgewerkt plan van aanpak voor de implementatie van deze aanbevelingen te komen.

Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart