Evaluatie van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

In de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen voert het WerkBedrijf de Participatiewet, sociale werkvoorziening en arbeidsmatige dagbesteding uit. De Beleidsonderzoekers evalueerden WerkBedrijf Rijk van Nijmegen in opdracht van het Algemeen Bestuur van de (modulair) gemeenschappelijke regeling waartoe het werkbedrijf behoort. Uit de evaluatie komt naar voren dat er een herkenbare en adequaat functionerende organisatie staat, waar veel professionaliteit en deskundigheid is opgebouwd.

Zeven gemeenten uit de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen) hebben gezamenlijk een Modulair Gemeenschappelijke Regeling voor arbeidsbemiddeling. Het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen voert de arbeidsbemiddeling uit voor de Participatiewet en de arbeidsmatige dagbesteding sinds 1 januari 2015 en de Wet sociale werkvoorziening sinds 1 januari 2016. Het Algemeen Bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen heeft ons gevraagd een evaluatie uit te voeren van de module WerkBedrijf.

Uit de evaluatie komt naar voren dat er inmiddels een herkenbare en adequaat functionerende organisatie staat, waar veel professionaliteit en deskundigheid is opgebouwd. In de dienstverlening en werkwijze komt naar voren dat het WerkBedrijf oog heeft voor zowel de vraag van de werkgever als de mogelijkheden van de kandidaat. Het uitgangspunt is wat kandidaten wel kunnen. WerkBedrijf is een wendbare organisatie gebleken, waarbij is ingespeeld op veranderingen en knelpunten in met name de SW maar ook in de arbeidsbemiddeling.

WerkBedrijf is er in geslaagd een groot netwerk van ondernemers op te bouwen, wat kansen biedt voor kandidaten. Ondernemers zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening. Kandidaten zijn over het algemeen redelijk tevreden over de dienstverlening van WerkBedrijf. Ze vinden de consulenten van WerkBedrijf vriendelijk en hebben het gevoel dat ze serieus genomen worden. Wel sluit de dienstverlening minder goed aan bij de groeiende groep kandidaten met zwaardere problematiek.

WerkBedrijf heeft in de periode 2015-2020 op de meeste indicatoren steeds beter gepresteerd, met uitzondering van coronajaar 2020. De doelrealisatie bij de SW blijft echter achter. De ontwikkelingen in de prestaties van het WerkBedrijf komen redelijk overeen met die in vergelijkbare arbeidsmarktregio’s en met landelijke trends.

De verantwoording van het WerkBedrijf is over het algemeen adequaat, maar er is behoefte aan meer diepgang, zowel kwantitatief als kwalitatief. Op basis van de kwantitatieve gegevens die WerkBedrijf heeft is het niet mogelijk gebleken om een diepgravend en compleet inzicht te krijgen in de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening.

Het lokale perspectief is in de afgelopen jaren meer gaan prevaleren. Het risico bestaat dat de lokale sturing op o.a. (lokale) uitstroom het draagvlak voor regionale samenwerking kan uithollen. Daarom bevat het evaluatierapport enkele aanbevelingen voor de toekomst.

Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart